За нас

Jonathan Orange
Jonathan Orange
Фирмата е на пазара повече от 15 години. Създадена е 2005 година и е една от най-големите фирми в Старозагорския регион специализирана в производството със селско-стопанска продукция - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, а също и олио-рафинирано и нерафинирано и студено пресовано и производство на мастни киселини, нахут, грах, слънчоглед за чоплене и вторичните продукти кюспе, шрот и други. „АГРО ГАРАНТИ“ ЕООД разполага с нужната квалификация, разрешителни и обучен персонал за да извършва тази дейност.

„Агро гаранти” ЕООД извършва и транспортна дейност, като за тази цел притежава тежко-товарни автомобила с ремаркета. Притежава две бази за съхранение на стоките намиращи се в с.Опан Старозагорска област и град Раднево. В базата в с.Опан се състои от административна сграда,складове,както и необходимата ни техника за товаро-разтоварна дейност и 50-тонна електронна везна.В базата се изгражда маслодобивно предприятие. Втората база се намира в град Раднево и е мелница. Двете бази са с капацитет 10 хиляди тона.

„Агро гаранти” ЕООД успешно си партнира с фирми от цялата страна – земеделски производители и кооперации, фуражни заводи, зърнопреработвателни компании, мелници, маслобойни. „Агро гаранти” ЕООД е основен доставчик на едни от най-големите фирми в бранша. Поддържа и международни контакти с фирми от Гърция и Турция.

Вижте повече за нашата компания

Дейности

Съхранение и преработка на белен слънчоглед и на рафинирано и нерафинирано олио


Съхранение на слънчоглед


Агро гаранти ЕООД предлага цялостни решения в базата си в с. Опан за съхранение на зърнени култури по новите европейски стандарти. Силозите са изработени от двустранно горещо галванизирана гофрирана ламарина елементи, които се съединяват чрез болтова връзка. Изградени са върху бетонни фундаменти, в които преди това са направени вентилационни канали. В покривната част има специални отдушници за отвеждане на вече нагнетения въздух. Зърнените конструкции са снабдени с висококачествен термоконтрол и посредством компютър се локализират евентуалните зони с повишена температура, която предпоставка е влажното зърно в силоза.

Силозно-складовата база с която разполагаме ни позволява да приемаме и съхраняваме всички видове зърнено-житни , маслодайни и технически култури при гарантирано оптимални условия. Цифров платформен кантар, плоски складове, метални поцинковани силози с плоско дъно и принудителна вентилация с цифров термо контрол, конусни силози с термо контрол, висок капацитет на приемане и изваждане на зърното, грубо почистване при приемане, възможност за приемане и складиране.

Разполагаме със собствена лаборатория. Квалифицираният персонал в лабораторията провежда денонощен контрол върху всички продукти и по време на всички етапи от производствения процес.


Преработка на слънчоглед


При почистването на семената от тях се отстраняват всички живи и инертни примеси – семена от други културни видове, недоразвитите, спаружените и счупените, повредените от болести и неприятели семена, остатъците от растения (плевели, сламки и др.), камъчета и т.н. Окончателното отстраняване на всички примеси става със специални семечистачни машини, снабдени със серия от сита за почистване на семената на различните видове културни растения.

При почистването на посевния материал най-трудно се отстраняват семената на плевелите, които по форма, големина и маса са близки до семената на културните растения. Под сортиране на семената се разбира разделянето им на фракции по големина, маса и форма.

Калибрирането на семената се състои в разпределянето им на фракции по големина. Прилага се при семената на култури, които се отглеждат широкоредово и изискват прореждане в редовете.


Производство на слънчогледово брашно и нерафинирано олио


Цехът има капацитет да преработва 180 тона слънчогледово семе на 24 часа при следните показатели: масленост в слънчогледовото брашно 50-55% олио.

Срокът на годност е 6 месеца от датата на производството.

Готовият продукт се транспортира в закрити, чисти транспортни средства отговарящи на изискванията за транспортиране на хранителни продукти.

При транспорт на всяка партида слънчогледово брашно се издава сертификат за качество, издаден от фирмата, съгласно Закона за храните, както и необходимите други транспортни документи.


Производство на хайпротеин от слънчогледов шрот


В производствената фабрика в гр. Раднево се произвежда слънчогледов шрот с протеин от 16% до 48%. Преработвателния процес е 50 тона за денонощие. Базата разполага с административна сграда, лаборатория, кантар, плоски складове и шлузи. Инновативната технология която използваме е индивидуална с отнемане на влакнините и повишаване на суровия протеин. С който процес отваряме нова страница в производството на високо протеинови фуражни субстанции. Предприятието е вписано в регистъра на одобрените производители на храни за животни към БАБХ – с идентификационен № 198.


Производство на фуражи


Технологичните линии са одобрени и изградени след съгласуване на проектите с водещи специалисти. Отстранено е пресичането на потоците на отделните видове суровини и готова продукция, което позволява свеждане до минимум на риска от контаминация и произвеждане на безопасни пълноценни и допълващи комбинирани фуражи в насипен и пакетиран вид.

Напълно автоматизираният и компютризиран производствен процес, позволява проследяемост на изпълнението на всеки шарж, от всяка партида, за всяка суровина, влизаща в състава на рецептите за комбинираните фуражи.

Изградена е модерна лаборатория за изследване на комбинирани фуражи и суровини.


Специализиран транспорт със зърновози


Транспортните средства, с които се транспортират суровините и готовата продукция са сертифицирани и отговарят на всички изисквания за безопасност и контрол на качеството. Дружеството извършва транспортни услуги на територията на страната и в чужбина. Притежава Лиценз за международен автомобилен превоз на товари с №3462.


Дестилиране на масни киселини, нерафинирано олио и отработени растителни масла за производство на биодизел


Процеси и съоръжения, използвани в процеса на производство на биодизел


Измененията в климата, екологичните проблеми и най-вече ограничените запаси от петрол, намиращи се във владение на малка група страни износителки, от които зависят всички останали, са сред основните предпоставки за търсенето на подходящи екологосъобразни алтернативи. За една от особенно перспективните се приема производството на биодизел. Сред причините за това са както добрите му характеристики, като алтернативно дизелово гориво за автомобилния, автобусния транспорт, за селскостопанската техника и като гориво за промишлеността, така и възможността биодизелът да се произвежда от традиционни за региона маслодайни култури като рапица, слънчоглед и др. Увеличаване на производството и употребата на биодизел е и част от Европейската стратегия за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници като задължителните 6% биодизел се добавят в дизеловото гориво.


Биодизелът като гориво


Биодизелът е биогориво, произведено от растителни масла (сурови или употребявани) или животински мазнини. Той представлява прозрачна течност и е с характеристики, близки до тези на петролния дизел, поради което се счита за особено подходящ като гориво за стандартните дизелови двигатели, без да са необходими допълнителни модификации. Биодизелът може да се използва както в чист вид така и като добавка към обикновения дизел. Добавянето на биодизел към обикновения дизел не влошава качеството на последния, а дори води до неговото подобряване, твърдят специалисти в областта. Една от причините за това твърдение са по-добрите смазочни качества на биодизела в сравнение с петролния.

Капацитета на фабриката за биодизел в с. Опан е 50 тона за денонощие.


Предимства и недостатъци на биодизела


Биодизелът е екологично чисто гориво, допринасящо за намаляване на парниковия ефект. Качествените му показатели са измерими с тези на минералния дизел. Подходящ е за самостоятелна употреба или като добавка към дизеловото гориво. Поради по-високата му пламна температура се счита за по безопасен за съхранение. Твърди се, че оказва благоприятно действие върху двигателите и удължава живота им.


Животновъдна ферма – телета, агнета


Производствената база „Телеугоително стопанство“ в гр. Стара Загора разполага с 20 сгради по 500 кв. м., всяка и допълнителни съоръжения. Целият животновъден комплекс е разположен на площ 96 декара.

Търсим инвеститор за съвместна работа за отглеждане на животни. Като ние разполагаме с животновъдно стопанство с капацитет 5000 телета, което се нуждае от ремонт. Комплекса разполага с 20 сгради по 500 кв. м., всяка и допълнителни съоръжения. Целият животновъден комплекс е разположен на площ 96 декара.

Съществуващите постройки ще бъдат реконстроирани, за да се изградят модерни животновъдни сгради.

Обектът се намира на подходящ терен в централна България, град Стара Загора на околовръстния път.


Производство на биогаз


Огромното количество отпадъци, генерирани ежедневно, и все по-трудното справяне с тях е един от основните екологични проблеми. В тази връзка в редица държави са въведени програми за устойчиво управление на отпадъците и тяхната преработка. Съвременните тенденции при управлението на отпадъците са насочени предимно към преработването и полезното оползотворяване на отпадъците, като се включват не само отпадъците, които могат да бъдат рециклирани, а и органичните.

Торът се събира в предварителен резервоар, след което се изпомпва към биореактора като вместимостта на съоръженията в животновъдната ферма са 50 000 кубика. Самият биореактор представлява херметично затворен и топлоизолиран резервоар, в който се поддържа постоянна температура. Често той е оборудван със система за разбъркване, с която се подпомага смесването и хомогенизирането на субстрата. Времето за престой обикновено варира от 20 до 40 дни и зависи от вида на субстрата и температурата на ферментация.

Централните (съвместни) инсталации за коферментация се захранват с оборски тор и течни фракции, които се доставят от няколко ферми. По този начин се постига намаляване на разходите, времето и работата по транспортирането на тора към инсталацията. Времето за престой е 12-25 дни.


Доставки

При предварителна заявка фирмата доставя торове и препарати за растителна защита на изгодни цени.
При заявка възможност за доставка на рафинирано олио в бутилки-различни разфасовки 1л. 3л. 5л.